Search:

Garantieclaim

Garantieclaimformulier

U kan een garantieclaim indienen als deze voldoet aan de onderstaande garantievoorwaarden. Wij zullen het product intern onderzoeken op basis van de klacht. Als u een claim indient en die niet onder de garantievoorwaarden valt, dan zullen de verzend- en onderzoekskosten aan u worden doorgerekend.

Vul de onderstaande velden in en klik op verzenden om uw garantieclaim in te dienen, wij zullen hierover contact met u opnemen om de aanvraag te beoordelen.

  Bedrijfsnaam

  Naam *

  E-mail *

  Telefoonnummer *

  Adres en huisnummer *

  Postcode *

  Plaats *

  Ordernummer/regelnummer*

  Upload file(s) / jpeg|png|jpg|gif

  Omschrijving

  Garantievoorwaarden

  1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. De termijn van 12 maanden is gebaseerd op inbedrijfstelling gedurende niet meer dan 8 uur per dag gedurende 5 dagen per week. Indien de mate van het dagelijks gebruik van het product hoger is dan overeengekomen, wordt deze termijn naar evenredigheid verminderd.
  2. Onder de garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds uitsluitend ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 12 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 24 maanden na de levering van het product volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.
  3. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.
  4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
   1. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
   2. normale slijtage;
   3. montage/installatie, wijziging of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
   4. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
   5. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
   6. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
   7. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van de door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
   8. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken;
   9. het aansluiten van de geleverde producten op een leidingnet, dat niet voldoet aan de door de opdrachtnemer gestelde normen;
   10. het gebruik van ongeschikte en/of verontreinigde oliesoorten/smeermiddelen, het gebruik van verontreinigde en natte perslucht, vuil in het product, of gebruik in een agressieve of anderszins ongeschikte omgeving.
  5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie, wijzigen of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
  6. Reclamering terzake gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan, binnen de garantietermijn, in schriftelijke vorm te geschieden. Ingeval van ontdekking op de laatste dag van de garantietermijn dient reclamering uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden. Bij overschrijding van deze termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
  7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
  8. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.